ANBI

Inleiding

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Delft is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw giften aan de diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording. Hieronder vindt u de gegevens van de diaconie.

Naam ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente te Delft
Website: www.diaconie-delft.nl
Telefoonnummer: 015 – 2123219
E-mail: info@diaconie-delft.nl
Adres: Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft
RSIN/Fiscaal nummer: 823977304

College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die de Protestantse Gemeente in Delft heeft. Zij is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde. De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde staat op de website van de landelijke kerk. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Delft. Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het tabblad ‘organisatie’ op de pagina ‘Over de Diaconie’ en het beleidsplan.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het algemene beleid en het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de penningmeester, de secretaris en de voorzitter van het College. Zij zijn bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres. De algemene kerkenraad is eind verantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

 Doelstelling en beleid

De diaconie van de Protestantse Gemeente in Delft zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Kerkleden dragen daar via de diaconale collecten voor een deel aan bij. Daarnaast bezit de diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 Staat van baten en lasten 
 Begroting   Begroting  Rekening 
 BATEN  2018 2017 2016
 €   €   € 
 Baten onroerende zaken  36.975 48.080 42.308
 Rentebaten en dividend  57.785 84.050 107.860
 Bijdragen levend geld  99.000 78.080 138.210
 Door te zenden collecten  94.150 104.455 92.587
 Subsidies en bijdragen  53.500 3.500 53.366
 Totaal a  341.410 318.165 434.331
 
 LASTEN     
 Lasten onroerende zaken  18.500 28.800 37.974
 Afschrijvingen  6.300 6.500 4.580
 Verplichtingen andere organen  12.100 13.200 14.213
 Salarissen en vergoedingen  31.000 21.000 3.470
 Kosten beheer en administratie  22.750 21.800 21.802
 Rentelasten  9.425 10.300 7.075
 Diaconaal werk plaatselijk  100.150 78.160 95.648
 Diaconaal werk landelijk  35.185 42.850 11.820
 Diaconaal werk wereldwijd  115.000 103.055 210.722
 Totaal b  350.410 325.655 407.354
 Saldo a - b  -9.000 -7.500 26.977
 Toevoegingen aan fondsen/voorzieningen  -54.000 -18.500 -154.136
 Onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen  45.500 26.000 166.679
 Overige baten en lasten  6.500 0 9.268
 Totaal c  -2.000 7.500 21.811
        Resultaat a-b-/+c  -11.000 - 48.788